Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruinen

Margriet Middelbrink
Voorzitter College

Dick van der Ouw
Diaken

Anneke Otten
Diaken

Herman van der Knaap
Diaken

Diaconie, wat is dat?

Onze kerk in Ruinen beschikt over een diaconie. De mensen die binnen de diaconie als vrijwilliger werken, worden ‘diakenen’ genoemd. Voor veel mensen buiten de kerk is het onbekend wat deze diakenen nu precies doen. Graag willen we hier wat meer over vertellen.

Het woord diaconie betekent oorspronkelijk ‘dienen‘. Al vanaf het begin ziet de christelijke kerk het als haar opdracht om zorgend en dienend bezig te zijn met mensen die hulp behoeven. Zo verleenden in het verleden de diaconieën van de kerken vaak armenzorg. Deze zorg is later door de overheid overgenomen. Meer hierover is op Wikipedia te lezen.

Maar nu de diaconie die zorg niet meer verstrekt, wat doet ze dan nog wel? Allereerst hebben diakenen een taak binnen de kerk. Zij doen elke zondag dienst bij het collecteren. Ook zorgen ze ervoor dat mensen die niet naar de kerkdienst kunnen komen, deze dienst kunnen beluisteren. Tegenwoordig gaat dat met een internetverbinding. Het bloemetje dat wij als kerk elke week bij een zieke bezorgen, wordt ook door de diaconie verzorgd.

Maar minstens zo belangrijk is de taak van de diaconie buiten de kerk. Veel van de collectes worden afgedragen aan goede doelen, zoals de Voedselbank en het Hospice in Hoogeveen. Maar ook collecteert de diaconie voor doelen wereldwijd. Bijvoorbeeld voor projecten die helpen armoede te bestrijden of om vluchtelingen op te vangen.

De diaconie wil ook graag mensen – of ze nu lid zijn van onze kerk of niet - helpen waar andere instanties dat niet (meer) doen. Mensen die, door wat voor oorzaak dan ook, in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een beroep op de diaconie doen met een al dan niet financiële nood.

Tenslotte doet onze diaconie mee met twee acties van alle diaconieën in de gemeente De Wolden. Met kerst delen wij voedselpakketten uit aan mensen die dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook houden alle diaconieën in het voorjaar een inzamelingsactie bij alle supermarkten in De Wolden voor de Voedselbanken in Hoogeveen en Meppel.

Wij, als diakenen van de kerk in Ruinen, hopen dat u hiermee een goed beeld heeft gekregen van waar wij ons in de praktijk mee bezig houden. Als u daarover nog vragen heeft of als u een beroep op ons wilt doen, dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.

Contactgegevens

Informatie en (hulp)vragen:

Margriet Middelbrink

Telefoon: 0620 425 585

E-mail: diaconie@pkn-ruinen.nl

Inschrijving K.v.K.: 76355314

Collectedoelen per maand

Januari

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen diaconaal werk.

Februari

De diaconie collecteert deze maand voor de Voedselbank.

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio bestrijden. De Voedselbank geeft uitsluitend tijdelijke noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en die voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria.

De voedselbank krijgt geen structurele financiële ondersteuning. Voor het bekostigen van de huur, energie, verzekeringen en het transport is de voedselbank volledig afhankelijk van giften of financiële sponsoring. Niemand bij de voedselbanken wordt betaald.

Maart

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen diaconaal werk.

April

De diaconie collecteert deze maand voor de Rudolphstichting.

De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving.
Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan opvang-mogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind.

Vanaf de oprichting door de Gereformeerde Kerken in 1927 heeft de Rudolphstichting het dorpsconcept verder uitgebouwd. Het is nu een dorp waar onafhankelijk en met bezieling wordt gewerkt om kinderen een thuis en een toekomst te bieden. De gezinshuizen waren en zijn de kracht van De Glind.

Mei

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen plaatselijk diaconaal werk.

Juni

De diaconie collecteert deze maand voor het Hospice in Hoogeveen.

Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven, te midden van familie en vrienden. Echter, als het niet (meer) mogelijk is om, om welke reden dan ook, thuis te sterven, is het verblijf in het hospice een goede oplossing. Het is belangrijk dat ieder mens in alle rust en met behoud van eigen waardigheid naar zijn levenseinde kan toegroeien. Familie en vrienden zijn van harte welkom om zo veel mogelijk dicht bij hun dierbare te zijn.

Juli

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen diaconaal werk.

Augustus

De diaconie collecteert deze maand voor Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras,geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

September

De diaconie collecteert deze maand voor ons plaatselijk jeugdwerk

Oktober

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen diaconaal werk.

November

De diaconie collecteert deze maand voor de voedselpakkettenaktie De Wolden.

December

De diaconie collecteert deze maand voor het algemeen diaconaal werk.