Protestantse Gemeente Ruinen
Geloof Hoop Liefde

Taken Kerkenraad

Beschrijving werkzaamheden kerkenraadsleden:

Klik hier voor een overzicht van de kerkenraadsleden en hun contactgegevens.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Taken van de kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;

  • de opbouw van de gemeente;

  • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld;

  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse;

  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente;

  • het vaststellen van begroting en jaarrekening;

  • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering;

  • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Als u vragen en brieven heeft, bestemd voor behandeling door de kerkenraad:

De moderamenvergaderingen vinden plaats op de 1e woensdag van de maand.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.

De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door de diaconie en wordt ondersteund door meerdere commissies.

De diaconie en alle commissie stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad.